Regulamin aplikacji mobilnej BeeSmart

§1

Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady, warunki i zakres funkcjonowania Aplikacji mobilnej BeeSmart oraz zasady i sposób świadczenia za jej pośrednictwem usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi Android oraz iOS i stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§2

Definicje

Niżej wymienione pojęcia użyte w Regulaminie należy rozumieć następująco:

 • Administrator danych osobowych, Usługodawca - Adam Mach Supersonic zamieszkały przy ul.Kamienna 5d/108, 05-120 Legionowo, REGON:142638391, NIP: 5992664153.
 • Aplikacja mobilna BeeSmart - program komputerowy, którego właścicielem i operatorem jest Usługodawca, który przeznaczony jest do instalowania przez Użytkownika na urządzeniach przenośnych (np. smartfon, tablet), którego podstawową funkcją jest pomoc w zarządzaniu pasiekami rodzin pszczelich, monitorowaniu parametrów uli oraz integracji społeczności pszczelarskiej.
 • Dane do logowania - dane, za pomocą których Użytkownik loguje się do Konta Użytkownika tj. adres e-mail oraz jenorazowy kod aktywacyjny wysyłany na adres e-mail Użytkownika.
 • Konto Użytkownika - konto użytkownika założone przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji mobilnej BeeSmart, zawierające dane osobowe Użytkownika.
 • Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę
 • Reklamacja - wystąpienie Użytkownika skierowane do Usługodawcy, w którym Użytkownik zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę.
 • Serwis - strona internetowa znajdująca się pod adresem internetowym www.beesmart.pl.
 • Świadczenie usługi drogą elektroniczną - świadczenie usługi bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.).
 • Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną.
 • Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, która poprzez Aplikację mobilną BeeSmart zainstalowaną na urządzeniu mobilnym korzysta z proponowanych przez Aplikację mobilną BeeSmart funkcjonalności oraz będącą konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która uzyskała dostęp do Aplikacji mobilnej BeeSmart.

§3

Korzystanie z aplikacji mobilnej

 • Właścicielem oraz podmiotem zarządzającym Aplikacją mobilną BeeSmart jest Usługodawca.
 • Aplikacja mobilna BeeSmart to oprogramowanie, gdzie podstawową funkcją jest pomoc w zarządzaniu pasiekami rodzin pszczelich, monitorowaniu parametrów uli oraz integracji społeczności pszczelarskiej.
 • Dla korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie urządzenia mobilnego, jak również połączenie urządzenia mobilnego z Internetem. Koszty połączenia z Internetem obciążają Użytkownika, stosownie do umów zawartych przez Użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym.
 • Dla prawidłowego i efektywnego wykorzystywania Aplikacji mobilnej, niezbędnym jest korzystanie przez Użytkownika co najmniej z urządzenia opartego o systemy operacyjne Android 5.1 lub nowszy oraz iOS.
 • Aplikację mobilną Beesmart można pobrać korzystając z internetowego sklepu Google Play (Android) lub App Store (iOS).
 • Usługa w ramach Aplikacji mobilnej BeeSmart jest odpłatna, a dostęp do niej odbywa się poprzez dane urządzenie mobilne. Koszt rocznej subskrypcji to 89,90 PLN. Po upływie 12 miesięcy można przedłużyć subskrypcję na kolejny okres lub z niej zrezygnować. Nie można zrezygnować z subskrypcji w trakcie trwania okresu na który została wykupiona. Istnieje również możliwość korzystania z Usługi w ramach Aplikacji mobilnej BeeSmart za darmo. Usługa posiada jednak ograniczenia. Szczegółowy wykaz ograniczeń jest zamieszczony na stronie internetowej www.beesmart.pl
 • Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji mobilnej BeeSmart pokrywa Użytkownik we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania z Aplikacji mobilnej BeeSmart.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie ograniczenia, w tym niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Użytkownik ma zawarte umowy.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Aplikacji mobilnej BeeSmart na urządzeniu niespełniającym wymagań technicznych.
 • Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność i powinien zapewnić możliwość poprawnego funkcjonowania Aplikacji mobilnej BeeSmart w zakresie, w jakim jest to zależne od Użytkownika (np. prawidłowe funkcjonowania urządzenia mobilnego, stosowanie ustawień umożliwiających odbieranie bieżących powiadomień z Aplikacji mobilnej Bee Smart itp.). Za działania usług, aplikacji i serwisów internetowych innych niż Aplikacja mobilna Bee Smart odpowiedzialność ponoszą ich dostawcy.

§4

Przebieg procesu logowania

 • Poprzez zrealizowanie procedury logowania w Aplikacji mobilnej BeeSmart, której skutkiem jest założenie Konta użytkownika, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • Logując się w Aplikacji mobilnej BeeSmart Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie jego Loginu, miejsca i czasu aktywności w Aplikacji mobilnej BeeSmart.
 • Użytkownik logując się w Aplikacji mobilnej BeeSmart wyraża ponadto zgodę na:
  • zbieranie przez Administratora danych osobowych Użytkownika pozyskanych w trakcie logowania i zamieszczonych przez Użytkownika w ramach jego Konta użytkownika i ich przetwarzanie w celu wykonania usług świadczonych na mocy niniejszego Regulaminu;
  • lokalizowanie jego urządzenia mobilnego poprzez Aplikację mobilną BeeSmart.

§5

Zasady funkcjonowania aplikacji mobilnej

 • Założenie Konta użytkownika wymaga od Użytkownika podania aktywnego adresu e-mail. Dane te będą dostępne wyłącznie dla Administratora z wyłączeniem innych Użytkowników.
 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto użytkownika z Aplikacji mobilnej BeeSmart kierując wiadomość e-mail z takim żądaniem na adres: bzz@beesmart.pl. Wraz z usunięciem Konta użytkownika usunięty zostanie z Aplikacji mobilnej BeeSmart stale i bezpowrotnie profil Użytkownika wraz z wszystkimi zawartymi w nim danymi. Po usunięciu Konta użytkownika nie ma możliwości jego przywrócenia, ani odzyskania usuniętych danych, natomiast istnieje możliwość ponownego założenia Konta użytkownika przez tego samego Użytkownika. Usunięcie Konta użytkownika jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, jednak nie wyklucza to ponownego zalogowania się przez Użytkownika.
 • Użytkownik może w każdej chwili odinstalować Aplikację mobilną BeeSmart z urządzenia mobilnego, przyczym deinstalacja Aplikacji mobilnej BeeSmart nie jest równoznaczna z usunięciem Konta użytkownika.
 • Usługi świadczone przez Usługodawcę świadczone są 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
 • W stosunku do dostępności określonej w ust. 5 powyżej wyjątek stanowić mogą awarie, które ograniczają dostęp Użytkowników do Aplikacji mobilnej BeeSmart.

§6

Voucher Beesmart

 • Voucher BeeSmart uprawnia do korzystania z pełnej wersji aplikacji BeeSmart na urządzeniach z systemem Android, iOS oraz Windows prze okres 1 roku od momentu jego aktywacji.
 • Voucher BeeSmart jest voucherem usługowym.
 • Aktywacji vouchera należy dokonać w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu.
 • W celu aktywacji vouchera należy wejść na stronę http://beesmart.pl/voucher-code.html, a następnie wpisać adres email, który został użyty do aktywacji konta oraz kod z vouchera. W przypadku poprawnej walidacji kodu vouchera zostanie aktywowana roczna licencja połączona ze wskazanym adresem email.
 • Nie ma możliwości spieniężenia wartości vouchera lub jego wymiany na inny produkt BeeSmart.
 • Nie ma możliwości anulowania wcześniej aktywowanego vouchera.

§7

Prawa własności intelektualnej

 • Wszystkie prawa, łącznie z prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, dotyczącymi zawartości Aplikacji mobilnej BeeSmart są własnością Usługodawcy. Użytkownik może ściągnąć materiały dostępne w Aplikacji mobilnej BeeSmart, wyłącznie dla osobistego użytku, niemającego charakteru komercyjnego.
 • Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje oraz układ prezentowanych w ramach Aplikacji treści, a także logotypy, elementy graficzne i znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub jego partnerów biznesowych i podlegają ochronie prawnej.

§8

Ochrona danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Adam Mach Supersonic zamieszkały przy ul.Kamienna 5d/108, 05-120 Legionowo, REGON:142638391, NIP: 5992664153.
 • Administrator przetwarza dane Użytkowników w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia Usług.
 • Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Administrator ponadto informuje Użytkownika, że Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych Użytkownika, ich poprawiania, jak również cofnięcia udzielonych Administratorowi zgód na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 ro ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 922).

§9

Reklamacje oraz pozasądowe rozwiązywanie sporów

 • Użytkownik jest uprawniony do składania Usługodawcy reklamacji dotyczących świadczonych Usług.
 • Użytkownik może składać Reklamacje w formie:
  • pisemnej – przesyłką pocztową;
  • elektronicznej - na adres poczty elektronicznej - bzz@beesmart.pl.
 • W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail Użytkownika (podany przy rejestracji), model urządzenia nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu mobilnym, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Usługodawca przekaże Użytkownikowi informację ze wskazaniem przyczyny opóźnienia, okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji oraz wskaże przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy jednak niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji przez Usługodawcę.

§10

Postanowienia końcowe

 • Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 01.03.2019 r
 • Regulamin jest dostępny na stronach Serwisu.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.
 • W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.